Painting > 2012 to 2015

Blacksmith
Blacksmith
mixed media photo collage
6x11.75x2
2014